ای بابا. اینم که خوابید. اول من مجازات هستم حالا هم این. نمی یای بذاری آیا؟ شروع نشده تموم شد؟