البته انتشارات بهداد جدید نیست ولی تا قبل از این بیشتر توی کار کتاب شعر و ... بود و صرفا با فانتزی سر و کار داشت ولی چاپ نکرده بود

- - - - - - - - - به دلیل ارسال پشت سر هم پست ها ادغام شدند - - -...