من این کتاب رو خوندم خیلی خیلی عالیه...هم کیفیت ترجمه خوبه...هم واقعا توصیف جدیدی از پادآرمان شهری یا همون پسا آخرالزمانی میده...توصیف جدیدی از آدم فضایی ها...نمیگم اوجش کجاست چون لو میره و جذابیتش...