واقعا هندیها هم از این چیزا دارن. من فکر می‌کردم در نهایت خدای عشق داشته باشن و آواز((102))