همه ایپا رو بی خی مهم اینه کریتوس زد پدر ارس و زعوسو ... رو در اورد دمش گرم خخخخخ😀😀😂