خیلی جالب بود، فقط فکر کنم بعضی جاهایی یه سری اشتباه تایپی بود . مطمئن نیستم ولی ببین ایا منظور از دیو گورگون همون دیموگورگونه؟ اژدهای دوسر؟