من هنوزم باورم نمیشه که آخرش مجبور شدم و پول دادم و جلد 8 "جنگاوران جوان" رو از افق خریدم،آره تا جلد 8 زده،پادشاهی کلانمل
عجیبه که نشربنفشه داره میزنه،فکر میکردم افق کپی رایت خریده!
به هرحال با این...