سلام گفتم از فیض این شعر نمانید شعر قشنگی از اخوان ثالث (م.امید) که البته فصل پاییز را پادشاه فصل ها در زیبایی و غیره معرفی می کند و اگر بخواهی دقیق نگاه بیندازی یک نوع نقد است به اوضاع اجتماعی کشور....