کلی گویی مفرط و استفاده از کلیشه های همیشگی مثل طلاق و خیانت دوست و ... اثر ضعیفی رو بدست داده .
بیشتر شبیه گزارش از وضع حال یک انسان مفلوکه بدون پرداختن به هیچ عنصر داستانی.