سلام من که امروز رفتم خریدامو کردم یه سری ام شنبه مونده ایشا صبح دوباره میرم

ولی مثل اینکه تا شنبه کتابای اقای کهندانی چاپ نمیشن....چون رفتم ولی نبود تو نشر ویدااا...راستی نشر افق کتاب جدید...