خیر. این کتاب به زبان اصلیه.

پ.ن تو بخش زبان اصلی هم هست البته..