نزدیک به دو ساله که از دنیای کتاب و کتاب خونی دور بودم ... الانم که باز شروع کردم به کتاب خوندن ترجیح میدم کمتر فانتزی یا به طور کل رمان بخونم.به نظرم رمان تا یک حدی خوبه و وقتی بچه تر بودم خیلی خوشم...