اصلا مثل عطش نیست
من این کتاب رو دوستش دارم
از ویرایش کردنش لذت بردم واقعا
و بله ترجمه هم شده